Üldtingimused

 1. Sissejuhatus

1.1. Kindlates küsimustes nõustamistaotluse saamisel meie saadame kirja (“Kohustuskiri”), milles kinnitame juhised. Vastavalt käesolevatele koostöötingimustele, “meie” või “meid” all mõeldakse ettevõtet FM Capital Consulting AS (FMCC).

1.2. Kohustuskiri ja allpool toodud meie üldised koostöötingimused moodustavad “teenuste osutamise tingimusi” ja on poolte vaheline leping, mis reglementeerib teenuste osutamist meie poolt. Teenuste vastuvõtmise alustamist loetakse meie teenuste osutamistingimuste vastuvõtmiseks.

1.3. Poolte kokkuleppel võivad protsessi käigus olla viidud sisse muudatused meie teenuste osutamise lepingusse. Mistahes vastuolu korral meie Kohustuskirja ja käesolevate koostöötingimuste vahel juhindutakse Kohustuskirjast.

 1. Vastutavad isikud

2.1. Teenuseid osutab FM Capital Consulting AS, registrikood 10021807, juriidiline aadress: Jõe 4c, 10151 Tallinn, Eesti (edaspidi – FMCC).

2.2. Teenuste saaja on füüsiline või juriidiline isik, kellele FMCC osutab teenuseid (edaspidi – Klient).

2.3. FMCC on korporatiivse struktuuriga Eesti osaühing, millel on “aktsionärid”. Sealjuures suhetes meie klientidega eelistavad meie aktsionärid kasutada sõna “partner”, seega kui jutt käib “partnerist”, peetakse silmas FMCC liikmeks olevat isikut. FMCC aktsiad on registreeritud Eesti avalikul börsil (NasdaqQX).

2.4. Leping, mille alusel meie osutame teenuseid, on sõlmitud FM Capital Consulting AS-i poolt ning muudel juhtudel Suurbritannias registreeritud siduspartneri FMCC poolt nimega FM Capital Consulting Limited, registrikood 03963837, juriidiline aadress: 2 Victoria Chembers, Luc Street, London, EC2A 4EE, Inglismaa. Nemad võivad aidata teenuste osutamisel Kliendile. Käesoleva punkti muutmisel kohustume teatama sellest viivitamatult Kliendile.

 1. Juhised ja koostöö maht

3.1. Meil on õigus tegutseda mistahes Kliendi selgelt volitatud töötajate või agentide ülesandel ning tugineda mistahes teabele, mille on esitanud meile sellised töötajad ja agendid.

3.2. Kohustume teostama tööd vastavalt Kohustuskirja(de)le. Meie ei kanna vastutust keeldumise eest mistahes nõustamises või vastamises mistahes küsimusele, mis ei kuulu meie tegevuse ülesannetesse ja piirangute raamidesse ning ei kanna klientide ees vastutust informatsiooni uuendamise eest seoses sündmuste või seadusandlike muudatustega, mis võivad toimuda pärast nõustamist.

3.3. Meie teenused võivad sisaldada maksunõustamist või informatsiooni maksutagajärgede kohta, mis on seotud mistahes ülesande või tegevusega, kui see ei ole otseselt kooskõlastatud kirjalikult algetapil või protsessi käigus. Meie ei kanna vastutust, kui meie ei nõusta otseselt Klienti antud küsimuses ning ei kanna vastutust kahju eest, mis võib tekkida maksunõustamise mittesaamise tagajärjel kolmanda isiku poolt.

3.4. Meie osutame nõustamisteenust Kliendi huvides ning rangelt vastava juhiste raames. Nõustamist ei saa kasutada mistahes muudel eesmärkidel või nõustamine ei saa olla tingitud mistahes muudest eesmärkidest või olla suunatud mistahes muule isikule peale Kliendi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 1. Tasu ja kulud

4.1. Teenuste osutamise eest võtab FMCC Kliendilt tasu (edaspidi – Tasu). FMCC teeb algusest peale kõik endast sõltuva, et esitada Kliendile võimalike konkreetse küsimusega seotud üldkulude kalkulatsioon. Muidugi on palju muutujaid, mis mängivad oma rolli, seoses millega esitab FMCC Kliendile kalkulatsiooni, mis põhineb FMCC käsutuses oleval informatsioonil kindlal konkreetsel etapil. Kui Kohustuskirjas ei ole märgitud teisiti, siis mistahes FMCC poolt Kliendile esitatud kalkulatsioonid ja hindamised on orienteeruvad ja neid koostatakse eesmärgiga lihtsustada kulude planeerimist ning need ei kujuta endast kindlat hinnapakkumist või fikseeritud tasu suurust või maksimaalset teenustasu summat. FMCC teeb kõik endast sõltuva, et teatada Kliendile nõuetekohaselt, kui mistahes Kliendile FMCC poolt esitatud ajaperioodi ja/või tasu suuruse kalkulatsioon peab olema korrigeeritud seoses muutunud asjaoludega.

4.2. FMCC poolt sissenõutav tasu sõltub peamiselt ajast, mida FMCC ja selle töötajat kulutavad Kliendi küsimuse lahendamiseks, sealhulgas kohtumised Kliendi ja teiste isikutega; mistahes teel veedetud aeg; dokumentide läbivaatamine, ettevalmistamine ja dokumentidega töötamine; kirjavahetus (kirjalik ja elektrooniline); telefonikõnede tegemine ja vastuvõtmine. Rakendatav tunnitasutariif kinnitatakse Kohustuskirjas. Kliendi küsimuses rakendatava tunnitasutariifi muutmisest teatatakse Kliendile kirjalikult, mille järel peab ta neid tariife järgima. Kui pärast läbivaatamist ei aktsepteeri Klient uusi tariife, FMCC jätab endale õiguse lõpetada teenuse osutamine Kliendile.

4.3. Peale teenustasu ja lisatasude on Klient kohustatud hüvitama FMCC-le kõik lisakulud, mis tekkisid FMCC-l seoses teenuste osutamisega Kliendi huvides, sellised nagu FMCC poolt Kliendi nimel makstavad riigilõivud, notaritasu, ajutine maks ja muud maksud. Kohustume teatama Kliendile mistahes olulistest kuludest, mis võivad tekkida Kliendi huvides ning mille eest peab olema tasutud ettemaks.

4.4. Antud tariifid sõltuvad teatud asjaoludest, sh küsimuse keerukusest, meetmete rakendamise operatiivsusest; konkreetsel juhul vajalikest eksperdi- või eriteadmistest ning vastavatel juhtudel vara või asja eseme maksumusest. Seoses sellega võib tariif olla suurendatud, kui näiteks küsimus muutub arvatust keerulisemaks. Tööde mahu või meie oletuste muutumisel meie arutame Kliendiga lisatasu või muu tasu kalkulatsiooni.

4.5. Aeg, mille FMCC kulutab tavalisele ja e-kirjavahetusele Kliendiga vastavalt koostöö tingimustele Kliendiga ning mis on toodud ära vastavalt FMCC tunnitariifile, ei tohi oluliselt ületada normaega. Kui tavalistele, e-kirjadele ja telefonikõnedele kulutatakse normiülest aega, võetakse vastav tasu. Pidage silmas, et tavalised e-kirjad, mis vajavad käsitlemist, suurendavad reeglina oluliselt kulutusi. FMCC soovitab kõikidele klientidele kasutada e-kirjavahetust ainult vajadusel, vältimaks kulude märgatavat suurenemist.

4.6. Tasu suurus tuuakse ära ilma KM-ta, mis lisatakse vastavatel juhtudel.

4.7. Tasu suurus vaadatakse üle kord aastas, reeglina alates 1. maist.

 1. Komisjonitasu

Kui mistahes Kliendi huvides teostatava töö käigus makstakse komisjonitasu, kohustub FMCC kandma komisjonitasu Kliendile.

 1. Arvete esitamise kord

6.1. FMCC saadab Kliendile faktuurarve enne või pärast küsimuse käsitlemist. Sealjuures on tõenäoline, et FMCC esitab Kliendile kindla perioodilisusega vahepealseid faktuurarveid kuni küsimuse käsitlemise lõpetamiseni. Kui Klient tegi avansimakse, kasutatakse seda summat vahepealsete faktuurarvete tasumiseks. Ülejäänud summad peetakse kinni kui üldraha teenuste eest tasumiseks ja kulutuste katmiseks. FMCC-l on õigus perioodiliselt nõuda lisaavansi tasumist.

6.2. FMCC poolt esitatud faktuurarved kuuluvad tasumisele nende saamisel, sealjuures kui mingi faktuurarvetest ei ole tasutud 30 päeva jooksul selle saatmisest Kliendile on FMCC-l õigus nõuda intresside tasumist määraga, mis on 4% võrra Euriborist suurem.

6.3. Kui Kliendil tekivad mingid küsimused saadud faktuurarve kohta, peab Klient koheselt pärast arve saamist võtma ühendust selle saatjaga. Kui Klient ei ole faktuurarvega nõus, on tal õigus esitada kaebus.

 1. Vastutus

7.1. FMCC ja selle töötajad ei kanna vastutust mistahes Kliendi poolt FMCC-le esitatud teabe ja materjalide õigsuse ja täielikkuse eest.

7.2. FMCC ja selle töötajad ei kanna vastutust kaudsete negatiivsete tagajärgede eest, millised võivad tekkida ebaõige teabe ja dokumentide esitamise tagajärjel Kliendi poolt ning kahjude eest, mis võivad tekkida Kliendilt saadud ebapiisavate juhiste tagajärjel.

7.3. FMCC ja selle töötajad ei kanna vastutust mistahes kasumi mittesaamise või kahju eest, milline tekkis seoses pausiga Kliendi tegevuses.

7.4. FMCC ja selle töötajad ei kanna vastutust teenuste eest, mille osutavad teised pooled, mis olid kaasatud Kliendi eelneval nõusolekul.

 1. Rahapesu tõkestamine

8.1. Vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele peab FMCC rakendama Kliendi suhtes ja seaduse raames Due diligence protseduuri. FMCC on kohustatud identifitseerima Kliente ja Kliendi esindajaid ning lõppkasusaajaid. FMCC on kohustatud koguma ja säilitama Klienti puudutavaid andmeid.

8.2. FMCC-l on kõik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja muudest selle alusel välja antud normatiivaktidest tulenevad õigused. FMCC võib olla kohustatud keelduma teenuste osutamisest või lõpetama oma ärisuhted Kliendiga, kui tekivad kahtlused, et Klient on seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega.

8.3. Identifitseerimisprotseduuri ajal võib FMCC vajada isiku ametlikku tõendamist. Selline tõendamine võib olla vajalik isegi siis, kui FMCC on juba Kliendi nimel tegutsenud varem või kui töötaja tunneb Klienti isiklikult. FMCC teatab Kliendile sellise tõendamise vajadusest, sealjuures on soovitav, kui Klient esitab sellise tõenduse meie esimesel kohtumisel. Reeglina küsib FMCC isiku tõendamiseks passi ning vähemalt kaht aadressi kinnitavat dokumenti, näiteks viimaseid kommunaalteenuse arveid, munitsipaalmaksu deklaratsioone või pangaväljavõtteid, mis on koostatud mitte hiljem kui kolm kuud tagasi. Teatud juhtudel võib FMCC teostada otsinguid, et kinnitada isikut ja aadressi õigsust.

 1. Konfidentsiaalsus

9.1. FMCC järgib alati Kliendi suhtes konfidentsiaalsuspoliitikat. Sealjuures hiljutised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused panevad meile õigusliku kohustuse esitada teatud asjaoludel informatsiooni Rahapesu Andmebüroole (RAB). Kui FMCC teab või kahtlustab, et Kliendi nimel teostatav operatsioon on seotud rahapesuga, võib FMCC olla kohustatud avalikustama informatsiooni rahapesu kohta. Kui perioodil, millal FMCC tegutseb Kliendi nimel tekib vajadus avalikustada informatsioon rahapesu kohta, ei ole FMCC-l õigust teatada Kliendile sellisest informatsiooni avalikustamisest või selle põhjustest.

9.2. Kui FMCC on Kliendiga e-kirjavahetuses, tunnistab Klient ja võtab endale vastutuse elektrooniliste sidevahendite kasutamisega seotud riskide eest: kirjad võivad minna kaduma, konfidentsiaalsed ja isikuandmed võivad olla teadlikult või ettekavatsemata muudetud, varastatud või edastatud kolmandatele isikutele. FMCC rakendab meetmed selliste riskide ennetamiseks, sealjuures ei kanna selliste riskide eest vastutust.

 1. E-kirjavahetus

10.1. FMCC võib suhelda Kliendiga e-posti teel, kui Klient ei taotle muul viisil suhtlemist FMCC-ga. Kliendile e-posti teel saadetavaid dokumente (sõltumata sellest, kas need sisaldavad konfidentsiaalset informatsiooni või mitte) ei šifreerita, kui Klient ei saada FMCC-le kirjaliku taotluse saadetavate e-kirjade šifreerimiseks, sealjuures võib FMCC sellist Kliendi taotlust rahuldada ning rakendada mõlemale poolele vastuvõetavaid šifreerimise standardeid ja protokolle.

10.2. Klient on kohustatud kaitsma süsteemi viiruste ja muu pahavara ja seadmete eest. FMCC rakendab meetmed nende kustutamiseks e-kirjadest ja manustest, sealjuures ei kanna FMCC vastutust selle eest, kui need ei olnud täielikult kustutatud. FMCC-l on õigus kontrollida ja saada juurdepääs mistahes ettevõtte aadressil saadetud e-kirjadele.

 1. Koostöö lõpetamine

11.1. Kliendil on õigus igal hetkel lõpetada koostöö FMCC-ga mingis ühes või kõikides Kliendi küsimustes, saates FMCC-le kirjaliku teate. FMCC-l on õigus säilitada kõik Kliendi märkmed ja dokumendid, kui on jäänud mingid teostamata maksed või katmata kulud mistahes küsimuses.

11.2. Mõjuval põhjusel on FMCC-l on õigus lõpetada Kliendi nimel tegutsemise, näiteks kui Klient ei tasu vahepealset arvet või ei kanna üle vahendeid kulude katmiseks või kui Klient ei esita nõuetekohaseid juhiseid või Kliendi juhised on vastuolus meie ametikäitumise reeglitega või huvide konflikti tekkimisel või kui Klient on seotud rahapesu või terrorismi rahastamise tehingutega või kui FMCC ja Klient ei saavuta kokkulepet tasu suuruse osas vastavalt punktile 4.4.

11.3. Kui Klient või FMCC otsustab koostöö lõpetada, kannab Klient vastutust kõikide tasumata honoraride, kulude, kulutuste ja KM tasumise eest (k.a need, mis ei ole veel faktuurarvetes ära toodud) mis tekkisid enne koostöö lõpetamist.

 1. Märkmete ja dokumentide säilitamine

12.1. Pärast tehingu lõpetamist säilitab FMCC märkmeid ja dokumente Kliendi nimel objektiivselt vajaliku perioodi vältel, mis tuleneb seadusandluse nõuetest. Näiteks raamatupidamismärkmed ja dokumendid säilitatakse 7 (seitse) aastat. Selliseid dokumente või faile võib säilitada elektroonilisel kujul. Antud hetkel pakutakse seda teenust tasuta. FMCC ei säilita alati klientide märkmeid ja dokumente enda ruumides, andes need hoiule sõltumatutele kolmandatele isikutele alltöövõtu tingimustel.

12.2. FMCC jätab samuti endale õiguse hävitada klientide failid ja dokumendid objektiivselt vajaliku perioodi lõppedes kliente teavitamata, kui selle perioodi jooksul ei saa FMCC Kliendilt kirjalikku päringut. Kliendi taotlusel tagastab FMCC mistahes Kliendile kuuluvad dokumendid või vara, mis ei ole tagatisesemeks ning ei ole muudel tingimustel antud vastutavale hoiule ning kui FMCC ei pea säilitama märkmeid ja dokumente seoses sellega, et Klienti kahtlustatakse rahapesus ja terrorismi rahastamises.

12.3. Kui FMCC toob märkmed ja dokumendid hoidlast ära seoses Kliendi juhiste jätkamise või uuendamisega, ei nõua reeglina FMCC otseste hoidlast väljavõtmise kulutuste hüvitamist. Sealjuures kui kõikidel muudel juhtudel jätab FMCC endale õiguse võtta tasu mistahes säilitatavate failide, dokumentide või märkmete väljavõtmise või kohaletoimetamise eest või tasu, mida arvestatakse sõltuvalt ajast, mille kulutab FMCC säilitatavate failide, dokumentide või märkmete läbilugemiseks, kirjade kirjutamiseks või muuks tööks, mis on vajalik klientide juhiste täitmiseks.

 1. Andmekaitse

13.1. FMCC töötleb isikuandmeid vastavalt seadusandlusele, mis on rakendatav FMCC poolt osutatavate teenuste liigile. FMCC on klientide isikuandmete kontroller ning peab juhinduma isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) 2016/679 ja mistahes kohalikest andmekaitse seadustest.

13.2. Esitades FMCC-le mistahes andmeid, peab Klient teadma FMCC-s rakendatavaid isikuandmete töötlemise reegleid, mille alusel FMCC kogub, kontrollib, haldab, säilitab, edastab ja hävitab Kliendi isikuandmeid.

13.3. Teenuste osutamise käigus kaasab FMCC kolmandaid isikuid, näiteks panku, notareid, registreeritud agentuure, audiitoreis, solicitor´eid, raamatupidajaid, mis asuvad Euroopa Liidu territooriumil või väljapool seda. FMCC taotleb kliendelt loa isikuandmete halduseks nende nimel kolmandate isikute poolt, kes järgivad GDPR-i.

 1. Käesolevate tingimuste rakendamine

14.1. Kui Klient jätkab juhiste andmist FMCC-le, loetakse, et Klient võtab vastu käesolevad koostöötingimused FMCC-ga. Käesolevad tingimused asendavad mistahes eelnenud koostöö tingimusi, mis võisid olla kooskõlastatud FMCC ja klientide vahel ning otsese vastupidise kokkuleppe puudumisel laienevad käesolevad tingimused neile lisatud Kohustuskirjas äratoodud teenustele ning kõikidele järgnevatele teenustele, millised FMCC võib klientidele osutada. Kui mistahes hetkel tekib vajadus käesolevad tingimused muuta või asendada uute tingimustega, teatab FMCC muudatustest klientidele. Kui 14 päeva jooksul pärast sellist teadet klientidelt ei tule vastuväiteid, jõustuvad parandused või uued tingimused nimetatud perioodi lõppedes.

14.2. Mistahes leping FMCC ja Kliendi vahel on reglementeeritud Eesti seadusandlusega. Mistahes meie poolt kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva kahkarvamuse tekkimisel rakendatakse Eesti ainujurisdiktsiooni põhimõtet.