Privaatsuspoliitika

FM Capital Consulting (“meie“, “meid“) kohustub kaitsma oma klientide isikuandmeid, kellele osutatakse teenuseid otse või läbi veebilehe www.capital-consulting.com (edaspidi – Isikuandmed). Meie Isikuandmete konfidentsiaalsuse reeglid on toodud ära käesolevas Isikuandmete kaitse poliitikas (edaspidi – Poliitika). Käesolev Poliitika sisaldab andmeid selle kohta, kuidas me kogume, kasutame ja kellele edastame kliendi poolt meie teenuste kasutamisel esitatud Isikuandmed. “Isikuandmete” all peetakse silmas mistahes andmeid, mis kuuluvad kliendile kui identifitseeritavale isikule. Meie järgime kehtivaid seadusi ning isikuandmete kaitset reguleerivaid normatiiv- ja õigusakte, selliseid nagu Euroopa seadus – isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 (GDPR) ning mistahes muid rakendatavaid rahvusseadusi.

MILLISEID ISIKUANDMEID MEIE KOGUME?

Meie kogume isikuandmeid, mis on sätestatud Protseduurireeglite täitmise raames.

Reeglina töötleme järgmisi klientide isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, sellised nagu kodune/postiaadress, telefon, e-posti aadress, ametikoht.
 • Kehtiva passi koopia.
 • Biograafilised andmed, mis võivad olla kasutatud kliendi identifitseerimiseks, sealhulgas sünnikuupäev, isikukood, isikutunnistuse number, elukohariik.
 • Andmed tuluallikate, kulutuste, vara ja kohustuste kohta ning kliendi pangakonto rekvisiidid.
 • Autoriteetsete isikute, solicitor´ite või finantsorganisatsioonide soovituskiri.
 • Andmed ametikoha, töökoha, hariduse, perekonnaseisu kohta.
 • Andmed mis lubavad hinnata, kas klient on poliitiliselt oluline isik ning kas temaga on seotud rahapesurisk.

Samuti on meil õgis saada isikuandmeid kolmandate, kliendi nimel tegutsevate isikute käest, näiteks notarid, pankade esindajad, klientide esindajad, kes taotlevad teenuste osutamist.

KUIDAS MEIE ISIMUANDMEID KASUTAME?

Meie kasutame isikuandmeid ainult vastavalt kehtivale seadusandlusele, nimelt meie kokkulepete, dokumentide, kliendi nimel tehtud avalduste, nõudmiste järgimisprotseduuride, täitmiseks kliendi nimel, Due diligence protseduuri täitmiseks kliendi nimel ning muudel eesmärkidel, millele klient andis enda otsese nõusoleku, meie seaduslikel ärihuvidel põhinevatel eesmärkidel või vastavalt seadusenõuetele. Nimelt meie võime kasutada kliendi isikuandmeid:

 • Kliendi tehinguid puudutavate dokumentide, vormide ja märkmete säilitamiseks, kontrollimiseks ja muutmiseks.
 • Kliendi informeerimiseks mistahes muudatustest või kliendi tehinguid puudutava olulise informatsiooni edastamiseks.
 • Mistahes vajaduste rahuldamiseks või päringute saatmiseks.
 • Selleks, et lisada klient uudiskirja listi või muude meie teadete saamiseks vastavalt kliendi päringule.
 • Küsitluste läbiviimiseks või muude meetodite rakendamiseks, mis lubavad meil kontrollida ja suurendada meie efektiivsust.
 • Vastamiseks kliendi päringutele ja teadetele.
 • Vaidluste lahendamiseks või meie õiguste täitmise tagamiseks.

KELLELE ME ISIKLIKKE ANDMEID EDASTAME?

Meie kohustume mitte müüma mistahes kliendi isikuandmeid mistahes kõrvalisele organisatsioonile nende turunduseesmärkidel või muudel eesmärkidel. Meie avaldame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on mõistlikult vajalik taotletud teenuste osutamiseks. Nimelt meie võime anda isikuandmed edasi:

 • Pankadele ja maksesüsteemidele, milles avatakse kliendi konto.
 • Notaritele, solicitor´itele, muudele volitatud isikutele, kes valmistavad ja teostavad kliendi tehinguid.
 • Võimuorganitele, kes saavad isikuandmeid vastavalt seaduste nõuetele, sealhulgas rahapesuga võitlemise eesmärgil kehtestatud Due diligenceprotseduuri raames.
 • Partnerite ametlikele esindajatele või kliendi tehingutes osalevate kolmandatele isikutele, kui klient ei piiranud selliste isikute juurdepääsu enda isikuandmetele.
 • Õigus- ja riigiorganitele või muudele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik õiguskorra või kehtiva seaduse täitmiseks.

Vajadusel edastada isikuandmed EL riigist väljapool EL asuvasse riiki rakendame selliste isikuandmete kaitse tagamiseks vajalikud meetmed. Jurisdiktsioonile, millele ei laiene Euroopa Komisjoni otsus isikuandmete kaitse piisavuse kohta, rakendatakse kohustuslikud firmareeglid, EL tüüpsätteid või muid lubatud mehhanismid, mis tagavad vajaliku andmete kaitse- ja turvalisuse taseme. Meie ei saa vastutada mistahes meie poolt väljapoole EL piire edastatud isikuandmete edaspidise edastamise eest.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME?

Meie rakendame vastavad tehnilised ja organisatsioonilised meetmed nõuetekohase turvalisuse tagamiseks sõltuvalt riskist, mis on seotud andmete, nimelt mistahes kliendi isikuandmete sanktsioneerimata või ebaseadusliku töötlemisega.

KLIENDI ÕIGUS TAOTLEDA JUURDEPÄÄSU ANDMETELE, ANDMETE MUUTMINE VÕI KUSTUTAMINE

Kliendil on õigus taotleda juurdepääsu meie poolt säilitatavatele kliendi isikuandmetele ning taotleda ebaõigete või kehtiva seadusandluse rikkumisega töödeldud andmete muutmist, parandamist või kustutamist. Mõnedel juhtudel võib olla sellise juurdepääsu võimaldamisest keeldutud, nimelt siis, kui juurdepääsu võimaldamine on ebamõistlikult koormav või kallis ühtedes või teistes asjaoludes või rikub teiste isikute õigusi. Juurdepääsu taotlemiseks enda isikuandmetele, nende muutmise, parandamise või kustutamise taotlemiseks peab klient saatma kirjaliku taotluse alltoodud aadressil. Kliendi isikuandmete kaitsmiseks enne kui võimaldada juurdepääs isikuandmetele või lubada isikuandmete muutmist rakendame äriliselt õigustatud kliendi isiku identifitseerimise meetmeid. Mõnedel juhtudel meie võime küsida mõistlikku tasu juurdepääsu eest kliendi informatsioonile. Taotluse tagasilükkamisel edastatakse kliendile sellise otsuse põhjuste kirjalik selgitus.

Reeglina meie säilitame isiku isikuandmed aja jooksul, mis on mõistlikult vajalik käesolevas Poliitikas toodud eesmärkide täitmiseks. Pange tähele, et meie jätame endale õiguse teha vastavaid märkmeid ärioperatsioonide ja -tehingute kohta, kui see on lubatud ja seadusega nõutakse, isegi kui sellised märkmed sisaldavad kliendi isikuandmeid.

Kui kliendi isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul, on kliendil õigus kutsuda selline nõusolek igal hetkel tagasi. Selleks tuleb helistada telefonil +372 6143 135 või kirjutada meie e-posti aadressile fmcc@capital-consulting.com. Pange tähele, et meie võime jätkata selliste isikuandmete töötlemist, juhul kui see on lubatud muudel seaduslikel alustel (näiteks meie kohustuste täitmiseks kliendi ees, seoses meie seaduslike ärihuvidega või vastavalt seaduse nõuetele).

TAOTLUSED VÕI KAEBUSED

Mistahes küsimuste või kaebuste tekkimisel andmete töötlemismeetodite kohta kirjutage meile e-posti aadressil fmcc@capital-consulting.com. Kui meie ei suuda teie kaebust rahuldada, on teil õigus esitada taotlus või kaebus pädevasse ametiasutusse, mis tegeleb andmekaitsega teie elukohariigis.

ANRMETE KONTROLLER

Reeglina oleme mistahes kliendilt saadavate isikuandmete kontroller mõistes, mida kasutatakse rakendatavates andmekaitseseaduses. Sealjuures kui me saame kliendiandmed kolmandatelt isikutelt (näiteks pankadelt, notaritelt, seaduslikelt esindajatelt), võib selliste andmete kontroller või töötleja olla kolmas isik. Kui meie esineme andmete töötlejana, töötleme vastavad isikuandmed ainult andmekontrolleri nõudmisel ning võime esitada klienti taotlused läbivaatamiseks vastavale andmekontrollerile.

KÄESOLEVA POLIITIKA MUUDATUSED

Käesolev poliitika võib olla muudetud. Kohustume täitma mistahes kliendi teavitamist puudutavaid seaduse nõudeid ning avaldame meie kodulehel alati käesoleva Poliitika aktuaalse versiooni. Kui mistahes muudatused mõjutavad Poliitika eelmise versiooniga kooskõlas kogutud isikuandmete kasutamist või avalikustamist, rakendame mõistikud meetmed, et sellest klientidele ette teatada (näiteks avaldame teate veebilehel või saadame selle kliendile e-posti teel) ning andma talle põhjendatus võimaluse vaidlustada mistahes sellised muudatused. Perioodiliselt kontrollige käesolevat Poliitikat, et olla meie jooksvate isikuandmete kaitse reeglitega kursis.

KONTAKTINFO

Kui teil on mingeid küsimusi või kaebusi käesoleva Poliitika või meie isikuandmete kaitsereeglite kohta või soovite tagada mistahes käesolevas Poliitikas sätestatud teie õiguste täitmise, kirjutage meile e-posti aadressil fmcc@capital-consulting.com.